MR/GMR

De Medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding). De ouders en leerkrachten worden gekozen vanuit hun achterban.

De Medezeggenschapsraad volgt het schoolbeleid, neemt daarover standpunten in en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding. Voor een aantal onderwerpen moet de directie aan de MR om instemming vragen. Dit is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen, vanuit het recht op informatie en advies- en instemmingsbevoegdheden.

 

De MR vergadert gemiddeld zes maal per schooljaar over lopende en actuele zaken. Vaste agendapunten zijn: school-/onderwijsbeleid, personeelsbeleid, communicatie en financiën. De speerpunten van 2022-2023 zijn: Renovatie schoolgebouw, nieuwe opzet oudergesprekken/kindgesprekken, rapporten.

 

Dit schooljaar bestaat de MR uit:

- Gerda van Dorresteijn, Ilona Werkhoven en Aart van Rouwendaal namens het team.

- Maartje van de Velde, Jos Roubos en Jelle van der Weerd namens de ouders.

De gemeenschappelijk MR van de SKOSS (GMR) wordt vertegenwoordigd door Karin Uyland.

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, meld u dan aan via de voorzitter: infoMR@ludgerusschool.com.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR?

 

Spreek dan één van de MR-leden aan of mail naar bovenstaand mailadres.

 

Hierbij de vergaderdata van komend schooljaar:

- ma 10 oktober, 19:30 - 21:30

- wo 30 november, 19:30 - 21:30

- di 17 januari 2023, 19:30 - 21:30

- wo 8 maart 2023, 19:30 - 21:30

- di 18 april 2023, 19:30 - 21:30

- di 13 juni 2023, 19:30 - 21:30