MR/GMR

De Medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit twee ouders (oudergeleding) en twee leerkrachten (personeelsgeleding). De ouders en leerkrachten worden gekozen vanuit hun achterban.

De Medezeggenschapsraad volgt het schoolbeleid, neemt daarover standpunten in en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding. Voor een aantal onderwerpen moet de directie aan de MR om instemming vragen. Dit is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen, vanuit het recht op informatie en advies- en instemmingsbevoegdheden.

 

De MR vergadert gemiddeld zes maal per schooljaar over lopende en actuele zaken. Vaste agendapunten zijn: school-/onderwijsbeleid, personeelsbeleid, communicatie en financiën. Speerpunten voor schooljaar 2020/2021 zijn onder meer: corona beleid, innovatie (Engels, drama en ICT-vernieuwingen), huisvesting en beleidsontwikkelingen voor de nabije toekomst: het vijf gelijke dagen model en Pabo-stagiaires.

 

Dit schooljaar bestaat de MR uit:

- Gerda van Dorresteijn en Mari-Anne Kortekaas namens het team.

- Ronald Dierdorp (voorzitter) en Maartje van de Velde namens de ouders.

De gemeenschappelijk MR van de SKOSS (GMR) wordt vertegenwoordigd door Karin Uyland.

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, meld u dan aan via de voorzitter: infoMR@ludgerusschool.com.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR?

 

Spreek dan één van de MR-leden aan of mail naar bovenstaand mailadres.

 

Vergaderdata MR schooljaar 2021-2022

 

Maandag 1 november 2021

Maandag 13 december 2021

Dinsdag 1 februari 2022

Dinsdag 15 maart 2022

Dinsdag 10 mei 2022

Dinsdag 21 juni 2022

De vergaderingen vinden plaats op school. 

 

Notulen en jaarverslag:

·         Notulen

·         Jaarverslag MR 2019-2020