MR/GMR

De Medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding). De ouders en leerkrachten worden gekozen vanuit hun achterban.

De Medezeggenschapsraad volgt het schoolbeleid, neemt daarover standpunten in en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding. Voor een aantal onderwerpen moet de directie aan de MR om instemming vragen. Dit is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen, vanuit het recht op informatie en advies- en instemmingsbevoegdheden.

 

De MR vergadert gemiddeld zes maal per schooljaar over lopende en actuele zaken. Vaste agendapunten zijn: school-/onderwijsbeleid, personeelsbeleid, communicatie en financiën. 

De vergaderdata van het schooljaar 2023/ 2024 zijn:

- 2 oktober

- 27 november

- 12 februari

- 15 april

- 10 juni

- 8 juli

 

Dit schooljaar bestaat de MR uit:

- Ilona Werkhoven, Aart van Rouwendaal (secretaris) en Louise Groenendijk namens het team.

- Siebe Hoekstra (voorzitter), Jos Roubos en Jelle van der Weerd namens de ouders.

V.l.n.r.: Jos Roubos, Ilona Werkhoven, Louise Groenendijk, Aart van Rouwendaal (secretaris), Siebe Hoekstra (voorzitter) en Jelle van der Weerd.

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, meldt u dan aan via de voorzitter: infoMR@ludgerusschool.com.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR?

 

Spreek dan één van de MR-leden aan of mail naar bovenstaand mailadres.