Medezeggenschap

 

 

In de wet is bepaald dat ouders en leerkrachten inspraak hebben bij de inhoud en de vormgeving van het onderwijs op school via de medezeggenschapsraad (MR).

Een MR bestaat uit 2 geledingen:

  • Oudergeleding – Vier vertegenwoordigers van de ouders
  • Personeelsgeleding – Vier vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel

De Medezeggenschapsraad van onze school heeft tot taak het beleid van het schoolbestuur en van de school positief kritisch te volgen. De MR bespreekt daarom alle onderwerpen die over de school gaan,  neemt daarover standpunten in en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding.

Voor een aantal onderwerpen moet de directie aan de MR om instemming vragen.  Verder zorgt de MR voor een sfeer van openheid en onderling overleg in de school. Er zijn hiervoor de wettelijk vastgelegde recht op informatie, advies- en instemmingsbevoegdheden.
(zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0020685 Wet medezeggenschap op scholen]). Een advies kan de MR zowel gevraagd als ongevraagd geven.

Dit schooljaar bestaat de MR van onze school uit Gerda van Dorresteijn, Ilona Peters, Mari-Anne Kortekaas en Natalie Sluiter namens het leerkrachtenteam en Renzo Hilhorst, (voorzitter),Heleen Hamberg, Tom Tillemans en Ronald Dierdorp,  namens de ouders.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen dan kan dat na aanmelding via de voorzitter per e-mail: infomr@ludgerusschool.com

Zowel ouders als personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.

Vergaderdata 2017-2018:

13 september 2017 notulen 13 september

14 november 2017 notulen mr 14 november 2017

16 januari 2018 notulen MR 16 januari 2018

19 maart 2018 Notulen MR 19 maart 2018

22 mei 2018 Notulen 22 mei

juni 2018 Notulen 20 juni

Overige:

Jaarverslag MR Ludgerusschool 2016-2017

 

 

 

 

loading