Medezeggenschap

In de wet is bepaald dat ouders en leerkrachten inspraak hebben bij de inhoud en de vormgeving van het onderwijs op school via de medezeggenschapsraad (MR).

Een MR bestaat uit twee geledingen:

  • Oudergeleding – drie vertegenwoordigers van de ouders
  • Personeelsgeleding – drie vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel

De Medezeggenschapsraad van onze school heeft tot taak het beleid van het schoolbestuur en van de school positief kritisch te volgen. De MR bespreekt daarom alle onderwerpen die over de school gaan,  neemt daarover standpunten in en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding.

Voor een aantal onderwerpen moet de directie aan de MR om instemming vragen.  Verder zorgt de MR voor een sfeer van openheid en onderling overleg in de school. Er is wettelijk vastgelegd vanuit het recht op informatie en advies- en instemmingsbevoegdheden.
(zie Wet medezeggenschap op scholen)

Dit schooljaar bestaat de MR van onze school uit Gerda van Dorresteijn, Mari-Anne Kortekaas en Natalie Sluiter namens het leerkrachtenteam en Renzo Hilhorst, (voorzitter),Heleen Hamberg en Ronald Dierdorp namens de ouders.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, dan kan dat na aanmelding via de voorzitter per e-mail: infomr@ludgerusschool.com.

De notulen van de MR-vergaderingen en de jaarverslagen uit het vorige en huidige schooljaar kunt u hieronder inzien.

Zowel ouders als personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR? Spreek dan één van de MR-leden aan of mail naar infomr@ludgerusschool.com.

Vergaderdata MR schooljaar 2019-2020

  • 23 september 2019
  • 11 november 2019
  • 14 januari 2020
  • 16 maart 2020
  • 12 mei 2020
  • 23 juni 2020

loading